DEKRET z dnia 7 lutego 1919 r.
w przedmiocie uzupełnienia przepisów
o organizacji Milicji Ludowej1

Art. 1. Funkcjonariusze milicji ludowej do czasu wydania specjalnych przepisów służbowych podlegają przepisom w następujących artykułach wyszczególnionym.

Art. 2. Kandydat na funkcjonariusza milicji ludowej winien odpowiadać następującym warunkom:
1.wiek nie niżej niż 25 lat,
2.należyte uzdolnienie,
3.nieskazitelność obywatelska,
4.zdrowie fizyczne,
5.poprawna znajomość języka polskiego w piśmie i słowie, i musi przebyć dwumiesięczny okres służby próbnej, po ukończeniu której jest obowiązany do dalszej służby.

Art. 3. Funkcjonariusze milicji ludowej umundurowani będą według wzorów, które określi Minister Spraw Wewnętrznych.

Art. 4. Funkcjonariusze milicji ludowej przyjmowani są na służbę na okres czasu co najmniej dwuletni. Winni porzucenia służby przed upływem 2-ch lat odpowiadać będą jak za pogwałcenie przepisów o służbie wojskowej.

Funkcjonariusze milicji ludowej zwerbowani przed ogłoszeniem niniejszego dekretu, mogą być na własne żądanie zwolnieni ze służby przed upływem dwuletniego terminu.

Art. 5. Do funkcjonariuszy milicji ludowej stosują się wojskowe przepisy o karach dyscyplinarnych oraz wojskowa procedura karna.

Art. 6. Upoważnia się Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania instrukcji i przepisów, opartych na niniejszym dekrecie, oraz na dekrecie z dnia 5 grudnia 1918 r. dotyczących organizacji i czynności milicji ludowej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej i trybu postępowania.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r. [...]2

___

1 Źródło: Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1919 r., nr 14, poz. 153. Dekret opublikowany [w:] Organizacja instytucji..., s. 21-22; również [w:] Ustawy Polskiej Policji (1791-1990), Piotr Majer, Szczytno 2007, s. 120-121.
2 Następują podpisy

A
A+
A++
Powrót
Drukuj