Bieg sztafetowy dookoła Polski

Dn. 19 b. m. zakończony został trwający bez przerwy od dnia 1 b. m. doroczny bieg sztafetowy dookoła granic Polski, organizowany przez Korpus Ochrony Pogranicza i Straż Graniczną. W dniu 1 b. m. ze styku rejonów K. O. P. i straży Granicznej na granicy polsko- pruskiej wyruszyły dwie pałeczki w drogę, obejmującą po 5200 km. dla każdego zespołu. Pałeczka niesiona przez K. O. P. wyruszyła na wschód, a pałeczka Straży Granicznej na zachód.
Dodać tutaj należy, że pałeczka, która wyruszyła na zachód, przebyła teren miasta Gdańska motocykle, a wybrzeże morskie - łódką. Skrzyżowanie nastąpiło w dniu 10 b. m. , przyczem obie pałeczki znajdowały się wówczas na terenie Straży Granicznej.
Zakończenie biegu nastąpiło 19 b. m., przyczem o godz. 6 rano pałeczka Straży Granicznej znajdowała się o 50 klm. Od mety w okolicy strażnicy Przerośl. Wobec tego zakończenie biegu nastąpiło około godz. 12.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj