Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłania takich danych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że od dnia 25 maja br. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. Państwa danych osobowych.

I. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. administratorem Państwa danych w zakresie ich przetwarzania jest Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. (zwane dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.

W imieniu Stowarzyszenia ochronę danych osobowych zapewnia Zarząd Główny WSRP (Zwany dalej Zarządem): tel. 22 601 18 09), a w odniesieniu do oddziału terenowego
w Kielcach także Zarząd Oddziału.

Zarząd i Zarząd Oddziału przetwarzają Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków statutowych Stowarzyszenia wobec swoich członków:

  1. prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia i jej aktualizacja,
  2. prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji członkowskich,
  3. prowadzenie ewidencji i bieżąca analiza składek członkowskich,
  4. prowadzenie wszelkiej korespondencji dotyczącej Stowarzyszenia i jego członków.

II. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Państwa dane osobowe mogą być sporadycznie przekazane podmiotom realizującym przedsięwzięcia związane z działalnością statutową Stowarzyszenia  w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

III.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres Państwa przynależności do Stowarzyszenia.

IV. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych.

V. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

                                                                                                                                       Zarząd Główny WSRP 1939 r.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj