WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZINA POLICYJNA 1939 ROKU

24. maja 2017 roku w Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie odbyło się Walne zebranie Sprawozdawcze Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

O godzinie 11.15 Michał Krzysztof Wykowski Prezes Zarządu Stowarzyszenia otworzył zebranie w drugim terminie.

Powitał wszystkich zebranych przybyłych na zebranie.

Następnie minutą ciszy członkowie Stowarzyszenia uczcili pamięć zmarłej w ostatnim roku sprawozdawczym członkini pani Bernardy Sudoł.

Prezes Zarządu zaproponował na przewodniczącego zebrania kandydaturę pana mec. Rafała Skiby, a na sekretarza zebrania kandydaturę pani Anny Wesołowskiej. W głosowaniu obydwie kandydatury uzyskały akceptację zebranych. Wobec powyższego przekazał głos Przewodniczącemu zebrania.

Przewodniczący pan mec. Rafał Skiba przystąpił do realizacji zaproponowanego wcześniej porządku zebrania.

Poddał pod głosowanie zaproponowane osoby do Komisji: Skrutacyjnej i Wnioskowo-wyborczej.

Po ukonstytuowaniu się Komisje przystąpiły do prac.

Zebrani przyjęli jednogłośnie porządek zebrania.

Michał Krzysztof Wykowski Prezes Zarządu WSRP 1939 roku złożył sprawozdanie z pracy Zarządu za okres od 24 maja 2016 roku do 23 maja 2017 roku w postaci prezentacji multimedialnej.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Adam Lutomirski przedstawił sprawozdanie Komisji na podstawie kontroli przeprowadzonej 10 maja br.

W następnym punkcie zebrania sprawozdanie Kapituły Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje przedstawił jej członek pan Andrzej Zawadzki.

W dalszej części Przewodniczący zebrania ogłosił dyskusję nad sprawozdaniami.

Walne Zebranie w toku głosowań udzieliło Zarządowi absolutorium.

Po ogłoszeniu wyników głosowań Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.

Po przerwie w punkcie dotyczącym spraw organizacyjnych ZG wniósł do Komisji Wniosków projekt „Regulaminu przyznawania patronatu honorowego WSRP 1939 roku”. Projekt Regulaminu przedstawiła pani Anna Wesołowska.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami i zgłoszonymi wnioskami.

Po głosowaniach Przewodniczący wobec wyczerpania porządku WZ podziękował przybyłym członkom i zamknął Zebranie Sprawozdawcze.

 

                                                                                                                                                                                            (MKW)

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 23.05.2017