KOMUNIKAT ZARZĄDU W SPRAWIE WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO W DNIU 27 MAJA 2019 ROKU

                      Warszawa, dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Główny Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., na podstawie § 22. ust. 6, w związku z § 18 ust. 3 Statutu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z dnia 20 lutego 2019 r. oraz uchwały nr 148/2019 Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z dnia 11 kwietnia 2019 r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków na dzień 27 maja 2019 r. (poniedziałek), o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38, Warszawa (wejście od ul. Magazynowej, I piętro).

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zebranie w drugim terminie rozpocznie się o godz. 1115.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Prezes ZG WSRP 1939 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Anna Wesołowska

 

 

Załącznik:

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w dniu 27 maja 2019 r.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

w dniu 27 maja 2019 r.

 

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór prezydium Zebrania – przekazanie prowadzenia Zebrania.

 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

 4. Wybory komisji:

  1. skrutacyjnej,

  2. wniosków i uchwał.

 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

 6. Wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom oraz członkom, których status został zmieniony.

 7. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia za okres od maja 2018 r. do maja 2019 r. oraz przedstawienie propozycji kierunków i planów działania Stowarzyszenia na okres kadencji Zarządu Głównego 2019/2020 – 2021/2022.

 8. Przedstawienie przez Zarząd Główny sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz planu finansowego na rok 2019.

 9. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.

 10. Sprawozdanie Kapituły Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje 1940 r.

 11. Dyskusja nad sprawozdaniami, o których mowa w pkt. od 7 do 10.

 12. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia za okres od maja 2018 r. do maja 2019 r.,

  2. w sprawie ustalenia kierunków i uchwalenia planów działania Stowarzyszenia na okres kadencji Zarządu Głównego 2019/2020 – 2021/2022,

  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,

  4. w sprawie uchwalenia planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2019,

  5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

  6. w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,

  7. w sprawie przekazania dodatniego wyniku finansowego za rok 2018 w kwocie 407,34 zł na fundusz statutowy WSRP 1939 r.

Przerwa.

 

 1. Wybór Kapituły Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje 1940.

 2. Wybór członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

 3. Wybór Komisji Rewizyjnej.

 4. Sprawy organizacyjne:

 1. ustalenie minimalnej wysokości składek członkowskich i wpisowego oraz zwolnień z ich opłacania,

 2. dyskusja nad projektami uchwał i wnioskami zgłoszonymi w trakcie Zebrania.

 1. Ogłoszenie wyników głosowania w przedmiocie uchwał zgłoszonych w trakcie Zebrania.

 2. Zamknięcie Zebrania.

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 08.05.2019