ZAWIADOMIENIE DOT. WALNEGO ZEBRANIA WSRP 1939 R. W DNIU 11 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Główny Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., na podstawie § 22. pkt 6, w związku z § 18 ust. 3 Statutu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z dnia 20 lutego 2019 r. oraz uchwały nr 169/2020 Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z dnia 5 sierpnia 2020 r. zwołuje Walne Zebranie Członków (sprawozdawcze) na dzień 11 września 2020,
o godz. 1100
  w sali konferencyjnej w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki,
ul. Marszałkowska
21/25.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zebranie w drugim terminie rozpocznie się o godz. 1115.

Walne Zebranie Członków zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad określonych w przepisach wydanych przez Radę Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
w szczególności z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dystansu społecznego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników Walnego Zebrania, Zarząd Główny zwraca uwagę na konieczność posiadania maseczek lub innych przedmiotów (masek, przyłbic itp.), służących zasłanianiu ust i nosa. Dodatkowymi przedmiotami zapewniającymi bezpieczeństwo mogą być także rękawice oraz własne długopisy. Uczestnicy Walnego Zebrania przed wejściem do sali konferencyjnej zobowiązani zostaną do dezynfekcji rąk, a podczas Zebrania do zasłonięcia ust i nosa.
Nie będzie podany poczęstunek (słodycze i napoje). Nie przewiduje się także wykorzystania środków technicznych, min. takich jak przenośne mikrofony.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 18 ust. 7 i 8 Statutu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
w Walnych Zebraniach Członków, członka zwyczajnego może reprezentować pełnomocnik, będący osobą fizyczną i pełnoletnią.

W przypadkach zastosowania pełnomocnictwa, należy zachować poniższe wymogi:

1) pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie;

2) jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż trzech członków zwyczajnych;

3) w pełnomocnictwie należy określić, komu jest udzielone i w jakim zakresie;

4) oryginały pełnomocnictwa, osobne od każdego upoważniającego, muszą być dostarczone prezesowi Zarządu Głównego
lub osobie przez niego wyznaczonej, przed nominalną godziną rozpoczęcia Zebrania w pierwszym terminie;

5) pełnomocnik podpisuje się na liście obecności uczestników Walnego Zebrania Członków;

6) pełnomocnictwa dołącza się do dokumentacji z Walnego Zebrania Członków.

W przypadku zmiany przepisów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie dotyczącym możliwości organizowania imprez, spotkań i zebrań – wobec uczestników Walnego Zebrania Członków mogą zostać nałożone dodatkowe obostrzenia sanitarne. Walne Zebranie Członków może także zostać odwołane,
o czym zostaną Państwo powiadomieni.

Mając na uwadze prawidłową i zgodną z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi w czasie epidemii, organizację Walnego Zebrania Członków, prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 4 września br., podając nazwisko telefonicznie lub sms: tel. 500 044 384 lub e-mail: wsrp1939@onet.pl

Z uwagi na planowane w przepisach zmiany, niepotwierdzenie obecności może skutkować uniemożliwieniem uczestniczenia
w Walnym Zebraniu Członków.

                                                                                 

 Z up. ZG Prezes ZG WSRP 1939 r.

                                                                                                   Anna Wesołowska

 

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2020 r.

 

 

Zał. 1. Porządek obrad

 

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków (sprawozdawczego) Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w dniu 11 września 2020 r.

 

      1. Otwarcie Zebrania.

      2. Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych członków Stowarzyszenia.

      3.Pobranie legitymacji przez nowo przyjętych członków oraz członków, których status został zmieniony.

      4. Wybór prezydium Zebrania – przekazanie prowadzenia Zebrania.

      5. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

      6. Wybory komisji:  

                                     a)skrutacyjnej

                                     b) wniosków i uchwał.

      7. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

      8. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia.

      9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz planu finansowego na rok 2020.

     10. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.

     11. Sprawozdanie Kapituły Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje 1940 r.

     12. Dyskusja nad sprawozdaniami, o których mowa w pkt. od 8 do 11.

     13. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia.

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,

c) w sprawie uchwalenia planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2020 oraz przekazania dodatniego wyniku finansowego za rok 2019 w kwocie 427,22 zł na fundusz statutowy WSRP 1939 r.,

d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

e) w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,

f) w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje 1940 r.

     14. Dyskusja nad projektami uchwał i wnioskami zgłoszonymi w trakcie Zebrania.

     15.Ogłoszenie wyników głosowania w przedmiocie uchwał zgłoszonych w trakcie Zebrania.

     16. Zamknięcie Zebrania.

 

 

 PRZYPOMNIENIE O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH

 

Zarząd Główny Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.  przypomina  o uregulowaniu składek członkowskich (zaległych i bieżącej za rok 2020), o ile wpłaty takie nie zostały przez Panią/Pana dokonane.

Miesięczna wysokość składki wynosi 6 zł, zaś roczna 72 zł. 

 

Konto bankowe WSRP 1939 r.:  96 1540 1157 2115 6612 8265 0001

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 07.08.2020