Głos Rodziny Policyjnej 1939 roku insp. Adam PIETRZKIEWICZ (Członek Stowarzyszenia - Przewodniczący Koła Terenowego nr 3 w Krośnie)

PAMIĘĆ O POPRZEDNIKACH W GRANATOWYCH MUNDURACH

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonem mi stanowisku pożytek państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; Wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż” …    

      Tymi słowami roty przysięgi, rozpoczynała się służba wstępujących w szeregi Policji Państwowej II RP.

      Krośnieńscy policjanci zainspirowani Policją Państwową i losami lwowskich policjantów, zdecydowali się na rekonstrukcję policyjnych mundurów II Rzeczypospolitej i utworzenie grupy. Celem stało się upamiętnianie życia i bohaterskiej śmierci funkcjonariuszy II Rzeczpospolitej.

      Krośnieńska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej działa przy Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie. Powstała z inicjatywy inspektora Adama Pietrzkiewicza Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie i składa się z funkcjonariuszy, którzy codziennie zmagają się z trudami policyjnej służby.

      Grupa jest zrzeszeniem osób zainteresowanych upowszechnianiem i podtrzymywaniem tradycji historycznych oraz etosu Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. Zainteresowania szczególnie zahaczają o VIII Okręg Lwowski Policji Państwowej tożsamy z obecnym miejscem zamieszkania członków grupy. Pasjonaci, którzy zdecydowali się włożyć granatowy mundur i szukać prawdy o sylwetkach policjantów II Rzeczpospolitej, pochodzących z regionu, gdzie dziś mają zaszczyt nosić policyjny uniform jest dla nich bezcenna.

      Formy działalności grupy to wystąpienia podczas uroczystości patriotyczno-historycznych, udział w wydarzeniach rekonstrukcyjnych i innych o podobnym charakterze, utrzymywanie kontaktów z rodzinami nieżyjących policjantów Policji Państwowej, jak również utrzymywanie kontaktów z innymi grupami rekonstrukcyjnymi Policji Państwowej w kraju. Wszyscy policjanci Krośnieńskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej są członkami Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

     Dumnie nosząc granatowe mundury i realizujący pasje policjanci, to funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krośnie: insp. Adam Pietrzkiewicz, podinsp. Piotr Furmanek, asp. szt. Beata Winiarska, mł. asp. Beata Raus oraz mł. asp. Marcin Dziubak z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

     Pierwsze publiczne wystąpienie grupy w historycznym umundurowaniu Policji Państwowej odbyło się podczas uroczystości 24 lipca 2014 roku w Rzeszowie z okazji 95 rocznicy utworzenia Policji Państwowej. Rekonstruktorzy złożyli wieńce pod tablicami upamiętniającymi policjantów pomordowanych w obozach jenieckich na wschodzie w 1940 roku oraz wszystkich, którzy oddali życie podczas pełnienia policyjnej służby w latach 1919 – 2009.

     Krośnieńscy rekonstruktorzy z okazji 95-lecia powstania Policji w dniu 28 lipca ubiegłego roku stanęli dumnie na placu Marszalka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, aby wziąć udział w Centralnych Obchodach Święta Policji. Wspólnie z innymi członkami grup rekonstrukcyjnych z kraju z wielką dumą i wzruszeniem prezentowali policyjne mundury z czasów II Rzeczypospolitej.

     Przybliżali je, mając nadzieję, że granatowe mundury obecne w tak doniosłej chwili przypomną zgromadzonym poświęcenie i bohaterskie czyny Policjantów II Rzeczpospolitej.

     Zanim dostąpili tego zaszczytu wzięli udział w uroczystości w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu, gdzie wręczono nominacje i odznaczenia wyróżniającym się funkcjonariuszom Policji jak i osobom cywilnym.

     W następnym dniu krośnieńscy policjanci z grupy rekonstrukcji historycznych zameldowali się w Szczawnicy, gdzie czekał ich udział w inscenizacji akcji „Burza”. Wcielając się w funkcjonariuszy Policji biorących udział w powstaniu szczawnickim z wielka determinacją i niecierpliwością oczekiwali rozpoczęcia „spektaklu”.

     Podkarpackie uroczystości związane ze Świętem Policji i okrągłą rocznicą powołania formacji przeniosły się początkiem sierpnia na Jarosławski rynek, gdzie policjanci – rekonstruktorzy Policji Państwowej stanęli, aby współuczestniczyć w zachowaniu pamięci o lwowskich policjantach podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji. Ciemnogranatowe mundury, które wzbudzały uznanie i szacunek wśród zgromadzonych oraz nawiązywały do początków formacji, miały za zadanie przywołać pamięć o poległych na wschodzie policjantach.

    Kolejnym nietuzinkowym przedsięwzięciem o charakterze edukacyjno – historycznym przygotowanym również przez członków grupy rekonstrukcyjnej było uroczyste otwarcie Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych w Krośnie 31 października 2014 roku. To projekt o wyjątkowej wartości, bowiem mamy nadzieję, że Podkarpacka Izba Pamięci Służb Policyjnych będzie miejscem spotkań obecnych funkcjonariuszy Policji z młodzieżą szkolną regionu, oraz z członkami rodzin pomordowanych policjantów II Rzeczypospolitej.

     Krośnieńscy rekonstruktorzy Policji Państwowej, chcą przekazywać wiedzę historyczną młodym pokoleniom o losach i tragicznych dziejach zmarłych policjantów, którzy byli zsyłani na Syberię i do Kazachstanu w czasie wojny, a gdy przeżyli i wrócili do kraju, po wojnie spotykały ich różne represje ze strony władz. Zachęcamy do skorzystania z tej szczególnej propozycji. Pragniemy też, aby tę formę zajęć pozalekcyjnych wykorzystać na rzecz wzbogacania wiedzy oraz kształtowania właściwych postaw młodzieży.

    Ulegając fascynacji i decydując się na utworzenie miejsca w murach krośnieńskiej komendy organizatorzy zdawali sobie sprawę, że zebranie eksponatów zwłaszcza tych cennych odnoszących się do dziejów i funkcjonowania Policji Państwowej nie będzie łatwe. Zbieranie eksponatów rozpoczęli od nagłośnienia na stronach podkarpackiej Policji zamysł utworzenia takowej Izby i apel do wszystkich, których los powojennych policjantów nie był obojętny. Odwiedzali różne instytucje i zdobywali informacje na temat rodzin poległych policjantów, oraz środki finansowe na zakup gablot ekspozycyjnych. Wiele eksponatów z późniejszego okresu zostało przekazanych od emerytów policyjnych lub ich rodzin, którzy idąc w ślady przodków dziś noszą współczesny mundur policyjny. Przez 2 lata organizując Podkarpacką Izbę Służb Policyjnych i gromadząc pamiątki w postaci dokumentów, fotografii i elementów umundurowania pochodzących z lat II Rzeczpospolitej oraz wszelakie przedmioty z okresu Milicji Obywatelskiej do czasów współczesnej Policji w ubiegłym roku zapełnili gabloty wystawowe. Wszystkim tym którzy przyczynili się do powstania i otwarcia Podkarpackiej Izby Służb Policyjnych organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

     Październikowe otwarcie izby poprzedziła konferencja pod hasłem „Kształtowanie się administracji państwowej w regionie po odzyskaniu niepodległości po 1918 roku”. Na tejże konferencji w granatowym mundurze Policjanta Państwowego wystąpił z wykładem założyciel grupy a zarazem gospodarz insp. Adam Pietrzkiewicz. Program konferencji przewidywał wystąpienia prelegentów, którzy, wzbogacili spotkanie przedstawiając zagadnienia związane z początkami kształtowania się samorządów, wymiaru sprawiedliwości, a także Straży Granicznej. Dwa pełne umundurowania zostały udostępnione dla zwiedzających w gablotach Izby Pamięci.

     Znaczącym wydarzeniem w działalności grupy był udział wszystkich członków grupy rekonstrukcyjnej końcem listopada ubiegłego roku w międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem „95 lat służb policyjnych w Polsce. Teoria i praktyka” Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego i Komendę Wojewódzka Policji w Rzeszowie zgromadziło wielu znakomitych gości. Prelegentem ujętym w programie konferencji panelu historycznego był rekonstruktor PP insp. Adam Pietrzkiewicz, który przedstawił „Genezę kształtowania się organów Policji na Podkarpaciu do 1939 roku”. Uczestnicy konferencji, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej – Zespole Pałacowo Parkowym w Iwoniczu, mogli obejrzeć mundury używane przez policję Państwową w latach 1919 – 1939, oraz część eksponatów zgromadzonych w Izbie Pamięci. Mundury, kopie dokumentów, fotografie oraz elementy służbowego wyposażenia prezentowali je policjanci z grupy rekonstrukcyjnej z Krosna.

        5 grudnia 2014 roku, na zaproszenie Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, rekonstruktorzy z Krosna odwiedzili Warszawę, aby wspólnie uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym w Komendzie Głównej Policji. W tym szczególnym dniu Prezes Zarządu Michał Krzysztof Wykowski uroczyście udekorował insp. Adama Pietrzkiewicza medalem „Za zasługi dla Stowarzyszenia”, który na mocy uchwały Zarządu Głównego dostąpił tego zaszczytu za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o polskich Policjantach II RP i ich tragicznych losach podczas walk o niepodległość Polski w latach II wojny światowej oraz realizację innych zadań statutowych Stowarzyszenia. Ponadto w trakcie spotkania Prezes ZG przekazał zaświadczenie o utworzeniu w Krośnie Koła NR 3 Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku. Członkowie nowo utworzonego oddziału otrzymali odznaki organizacyjne potwierdzające przynależność do Stowarzyszenia. Szczególnie wzruszające dla członków grupy było spotkanie z rodzinami pomordowanych policjantów Policji Państwowej.

       Połowa lutego 2015 roku dla krośnieńskich rekonstruktorów to przede wszystkim wizyta w Okręgowym Państwowym Archiwum Ukrainy we Lwowie. Poszukując dokumentów dotyczących VIII Okręgu Policji Państwowej, spędzili w stolicy byłego województwa lwowskiego 3 dni. Z cennymi pamiątkami w postaci fotokopii dokumentów powrócili do Krosna, gdzie zamierzają zdobyte pamiątki udostępnić zwiedzającym Podkarpacką Izbę Pamięci Służb Policyjnych w Krośnie.

      „W granatowym było im do twarzy”, tak organizatorzy wystawy zorganizowanej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie nazwali spotkanie z okazji 90-rocznicy powołania w Polsce kobiet do Policji. Otwarcie wystawy odbyło się 26 lutego bieżącego roku z udziałem krośnieńskich policjantek, które ubrane w historyczne mundury funkcjonariuszek Policji Państwowej udały się do Lublina na zaproszenie pomysłodawców tej wspaniałej wystawy. Podczas spotkania niejednokrotnie prowadząca to wydarzenie odnosiła się do roli jaką pełniły w tamtych czasach kobiety w Policji. Cytując za pismem Bluszcz zawarte w nim słowa w sprawie Policji Kobiecej, tak odnosiły się do tej kwestii „ A jednak sprawa sama budzi wiele poważnych wątpliwości: nie fakt zorganizowania i wykorzystania policji kobiecej, ale sposób jej zastosowania i wykorzystania tego cennego narzędzia w przyszłości…” Oczywiście postacią, której należny hołd był oddany podczas spotkania to lwowianka, pierwsza komendantka Policji Kobiecej komisarz PP Stanisława Filipina Paleolog. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem zwiedzających.

      Przedwojenny policjant musiał być wierny i uczciwy. W każdej chwili gotów do interwencji, pomocy i poświęcenia. Z mundurem nie rozstawał się nigdy. Tego wymagała zawodowa etyka…

      Rekonstruktorzy z Krosna, mają krótki dorobek działalności, bo niespełna rok, ale z wielkim szacunkiem i dumą w sercu mają zaszczyt zakładać granatowe mundury.

Warszawa, kwiecień 2015                                                                       Adam Pietrzkiewicz

A
A+
A++
Powrót
Drukuj