Honorowy Medalion Pamięci Pieta Miednoje 1940 r.

Pamięci Tadeusza Konona - Honorowego Prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. dedykujemy:

 • Honorowy Medalion Pamięci Pieta Miednoje

 

 

                              REGULAMIN
                              nadawania i wykorzystywania wizerunku
                               HONOROWEGO MEDALIONU PAMIĘCI „PIETA MIEDNOJE 1940”

 

                               W S T Ę P

                             § 1.

 

 1. Honorowy Medalion Pamięci „Pieta Miednoje 1940”, zwany dalej Medalionem, został ustanowiony uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 4/2003 Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, zwanego dalej Stowarzyszeniem, w dniu 9 maja 2003 r. w celu wyróżniania osób i instytucji za wybitne osiągnięcia i szczególną troskę o zachowanie w pamięci oraz kultywowanie dziejów Policji Państwowej II RP i Policji Województwa Śląskiego, dalej zwanych łącznie Policją II RP, a przede wszystkim losów funkcjonariuszy tej Policji, bestialsko zamordowanych przez NKWD w Kalininie (obecnie Twerze) wiosną 1940 roku  i pogrzebanych w dołach śmierci w Miednoje i innych miejscach oraz także za upowszechnianie chlubnych kart z historii Policji II RP, tragicznych losów jej funkcjonariuszy i ich rodzin w dziełach literackich, filmowych, teatralnych, plastycznych, publicystyce i innych.
 2. Medalion jest dziełem artysty rzeźbiarza Eugeniusza Kozaka. Przedstawia płaskorzeźbę stylizacji krzyża, na którym umieszczony jest wizerunek Matki Boskiej podtrzymującej martwego Policjanta II RP z widocznym w głowie otworem po kuli. Na stronie odwrotnej Medalionu wyryte jest motto pióra Adama Mickiewicza (Dziady cz. III) o treści: „Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie”.
 3. Przejęcie przez Stowarzyszenie praw materialnych i autorskich do Medalionu nastąpiło na warunkach określonych w umowie zawartej z autorem w dniu 30.06.2003 r. dzięki finansowej dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 4. Matryca plakiety Medalionu  i wykonywanie jej odlewów jest w wyłącznej dyspozycji Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie może również realizować swoje prawa do Medalionu:

     a. w publikacjach i wydawnictwach techniką drukarską, fotograficzną, zapisach wideo na taśmie magnetycznej i innych nośnikach zapisu cyfrowego itd.;

     b. poprzez wprowadzanie do obrotu, zarówno w formie sprzedaży, jak i obrotu nieodpłatnego (np. karty pocztowe, miniatury dzieła itp.);

     c. poprzez wprowadzanie do pamięci komputera, np. przez umieszczanie w bazie danych, w systemach sieciowych (np. Internet) oraz dowolne rozpowszechnianie tymi technikami.

    6. Umowa nabycia autorskich praw majątkowych nie obejmuje wykonywania autorskiego prawa zależnego.

KA P I T U Ł A

§ 2.

 

 1. Decyzje w sprawie nadawania i wykorzystywania wizerunku Medalionu podejmuje Kapituła Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje 1940, zwana dalej Kapitułą.
 2. Kapitułę powołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na zasadach określonych
  w Statucie Stowarzyszenia, na czas 3–letniej kadencji i składa się ona z 3 osób, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 3. Kapituła stoi na straży godności Medalionu.
 4. Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał, które muszą mieć formę pisemną pod rygorem ich nieważności.
 5. Posiedzenia Kapituły zwołuje jej przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego.
 6. Dla ważności uchwał Kapituły konieczne jest uczestniczenie w posiedzeniach i głosowaniach co najmniej dwóch jej członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 

M E D A L I O N

§ 3.

 1. Medalion jest jednostopniowy.
 2. Medalion  nadawany jest  jednorazowo osobom fizycznym i prawnym.
 3. Medalion może być nadany pośmiertnie.

W N I O S K I

§ 4.

 1. Wnioski o nadanie Medalionu od osób, instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji powinny być kierowane do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, zwanego dalej Zarządem Głównym. 
 2. Zarząd Główny,  po  zaopiniowaniu, kieruje wnioski do rozpatrzenia przez Kapitułę.
 3. Zarząd Główny może, z inicjatywy własnej, zawnioskować do Kapituły o przyznanie tego wyróżnienia.                                                 

§ 5.

 

 1. Kapituła rozpatruje określony w § 4 wniosek w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin jego rozpatrzenia biegnie od daty jego uzupełnienia.
 3. Kapituła może oddalić  wniosek określony w § 4,  podając w uchwale  przyczyny takiej decyzji.
 4. Zarząd Główny może złożyć odwołanie od odmownej uchwały Kapituły do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 5. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna w postępowaniu wewnętrznym Stowarzyszenia.      

N A D A N I E

§ 6.

Potwierdzeniem nadania Medalionu Pamięci są:

 1. Medalion w naturalnej wielkości według opracowanego wzoru, umieszczony na desce wraz z dedykacją;
 2. dyplom nadania.

§ 7.

 

 1. Kapituła prowadzi:
 1. dokumentację przyjętych wniosków;
 2. protokoły z posiedzeń;
 3. ewidencję nadania Medalionów.
 1. Kapituła, przekazuje całą dokumentację swojej kadencji, przed jej zakończeniem, sekretarzowi Zarządu Głównego w celu odpowiedniej archiwizacji.

§ 8.

 1. Kapituła po rozpatrzeniu wniosku o nadanie Medalionu, przekazuje Zarządowi Głównemu uchwałę do dalszego prowadzenia sprawy.
 2. Zarząd Główny informuje pisemnie wnioskodawcę o przyznaniu Medalionu, proponując datę
  i miejsce wręczenia wyróżnienia oraz zamawia wykonanie Medalionu i dyplomu nadania oraz organizuje uroczyste wręczenie.
 3. Uroczyste wręczenie Medalionu Pamięci powinno odbywać się, w miarę możliwości,
   w szczególnie godnej oprawie, przy udziale członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
 4. Medalion Pamięci wręcza wyróżnionemu przewodniczący Kapituły przy udziale prezesa Zarządu Głównego lub osoby przez niego upoważnionej.

 

 

W I Z E R U N E K

§ 9.

 

 1. Wizerunek Medalionu Pamięci w formie uzgodnionej z Kapitułą może być umieszczany na symbolicznych grobach i miejscach pamięci poświęconych policjantom Policji II RP, zamordowanym przez okupanta hitlerowskiego oraz siły zbrojne ZSRR w czasach
  II Wojny Światowej oraz wykorzystywany w innych celach zaakceptowanych przez Kapitułę.
 2. Zainteresowani wykorzystaniem wizerunku Medalionu muszą wystąpić do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na jego wykonanie i użycie
  w zamierzonej lokalizacji.
 3. Wniosek winien zawierać:
 1. opis celu wykorzystania wizerunku;
 2. opis formy wraz ze szkicami lub innymi formami obrazującymi sposób i zakres wykorzystania;
 3. opis lokalizacji, w której wizerunek będzie umieszczony, uzupełniony fotografiami
  w miarę możliwości ich wykonania;
 4. oświadczenie o prawie do umieszczenia wizerunku Medalionu w miejscu określonym we wniosku oraz zobowiązanie do utrzymywania jego dobrego wyglądu i stanu technicznego poprzez naprawę, wymianę lub usunięcie w przypadku takiej konieczności.
 1. W replice Medalionu nie dopuszcza się żadnych zmian jego obrazu i kolorystyki.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalną jest zmiana skali wizerunku w relacji do wzoru oryginalnego.
 3. Zarząd Główny kieruje wniosek do Kapituły, załączając do niego swoją opinię.
 4. Kapituła rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 5. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin określony w ust. 7 biegnie od daty uzupełnienia wniosku.
 6. Uchwałę Kapituły o akceptacji lub odrzuceniu wniosku podpisują przewodniczący Kapituły oraz prezes Zarządu Głównego.
 7. Uchwała Kapituły w sprawie wykorzystania wizerunku Medalionu z kontrasygnatą prezesa Zarządu Głównego jest decyzją ostateczną w postępowaniu wewnętrznym i nie podlega zaskarżeniu do sądów powszechnych.
 8. Zarząd Główny przekazuje wnioskodawcy decyzję w sprawie wniosku na wykorzystanie wizerunku Medalionu.
 9. Wszystkie koszty związane  z wykonaniem i umieszczeniem wizerunku Medalionu ponosi wnioskodawca.

Regulamin  uchwalony  przez  Walne Zebranie  Członków  WSRP  1939 r. w dniu 11 września 2020 r. uchwałą nr 7/09/2020                          

    

 Sekretarz WZCz.                                                                     Przewodniczący WZCz.

                                                                                                                       Michał Krzysztof Wykowski                                                                  Rafał Batkowski

 

Dotychczas Medalionem zostali wyróżnieni:

 

-         gen.isp. Antoni Kowalczyk                                   (2003)

-         ks.bp. Marian Duś                                                 (2003)

-         Tygodnik „Gazeta Policyjna”                                 (2003)

-         Andrzej Przewoźnik                                                (2003)

-         Biuletyn Informacyjny „Rodowód”                       (2003)

-         ks. prałat Zdzisław Peszkowski                          (2004)

-         prof. Andrzej Misiuk                                               (2004)

-         nadinsp. Marek Papała (pośmiertnie)               (2005)

-         prof. Piotr Majer                                                      (2007)

-         Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński   (2008)

-         Allen Paul                                                                (2010)

-         Aleksander Załęski                                               (2011)

-         Maria Nowak                                                          (2011)

-         nadinsp. w st. spocz. Zenon Smolarek            (2012)

-         nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Centkowski    (2012)

-         prof. Andrzej Krzysztof Kunert                             (2014)

-         Tadeusz Konon                                                     (2015)

-         dr Jan Stanisław Ciechanowski                        (2015)

-         insp. Grzegorz Jach                                              (2015)

-         ks. bp. WP gen. dr  Józef Guzdek                       (2016)

-         Muzeum Katyńskie w Warszawie                       (2017)

-         Krzysztof Michał Wykowski                                   (2018)

-         Zygmunt Kowalczyk                                               (2019)

-         nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki                 (2019)

-         płk rez. Alfred Kabata                                             (2020)

 

(MKW)/AW

A
A+
A++
Powrót
Drukuj