REGULAMIN PATRONATU WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZINA POLICYJNA 1939 ROKU

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 10 Statutu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. niniejszy Regulamin zatwierdzony został uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 23 maja 2017 r.

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO

WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZINA POLICYJNA 1939 R.

 LUB UCZESTNICTWA PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZINA POLICYJNA 1939 R. W KOMITECIE HONOROWYM

 

Rozdział 1

 Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania patronatu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. nad imprezami lub wydarzeniami o znaczeniu: lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym i udziału prezesa Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w komitecie honorowym .

Patronat honorowy Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna lub uczestnictwo prezesa Zarządu Głównego w komitecie honorowym stanowią wyróżnienie dla organizowanego przedsięwzięcia.

 

Rozdział 2

Zasady przyznawania patronatu honorowego lub uczestnictwa prezesa Zarządu Głównego
w komitecie honorowym 

 

§ 2.

 

1. Patronatem honorowym lub uczestnictwem prezesa Zarządu Głównego w komitecie honorowym mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia mające związek z celami i zadaniami Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. określonymi w Statucie Stowarzyszenia.

2. Prawo do przyznawania patronatu honorowego i uczestnictwa w komitecie honorowym przysługuje Zarządowi Głównemu.

3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

 

§ 3.

 

Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. nie obejmuje patronatem honorowym,
a prezes Zarządu Głównego nie uczestniczy w komitecie honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym oraz budzącym wątpliwości, co do zachowania zasad etyki.

 

§ 4.

 

1. Przyznanie patronatu honorowego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
lub uczestnictwo prezesa Zarządu Głównego w komitecie honorowym nie oznaczają udzielenia wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

 2. Objęcie przedsięwzięcia patronatem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
lub udział prezesa Zarządu Głównego w komitecie honorowym mogą być uzasadnieniem
do wydatkowania środków finansowych Stowarzyszenia w szczególności na zakup: statuetek, wiązanek kwiatów, dyplomów, wykorzystanych w czasie trwania danego przedsięwzięcia.

 

Rozdział 3

Procedura przyznawania patronatu honorowego lub uczestnictwa prezesa Zarządu Głównego w komitecie honorowym i warunki jego realizacji

 

§ 5.

 

Z wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. dla danego przedsięwzięcia lub uczestnictwo prezesa Zarządu Głównego w komitecie honorowym występuje organizator.

 

§ 6.

 

1. Wniosek, o którym mowa w § 5., składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie internetowej www.policja.pl zakładka: Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. lub
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Domaniewskiej 36/38 p. 121A w Warszawie, we środy w godz. 13.00 – 15.00.

2. Wzór formularza o przyznanie patronatu honorowego lub uczestnictwo prezesa Zarządu Głównego
w komitecie honorowym stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Wniosek może być złożony drogą listową, elektroniczną lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia.

4. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku program, regulamin i harmonogram przedsięwzięcia podpisany przez uprawnione osoby.

5. Organizator może zostać poproszony o uzupełnienie informacji w sprawie planowanego przedsięwzięcia.

 

§ 7.

 

1. Termin składania wniosku o przyznanie patronatu honorowego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. lub uczestnictwo prezesa Zarządu Głównego w komitecie honorowym nie może być krótszy niż 6 tygodni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.

2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może uwzględnić wnioski złożone
po przekroczeniu terminu określonego ust. 1.

 

§ 8 .

 

1. Złożone wnioski rozpatrywane są przez Zarząd Główny Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. na posiedzeniach.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na termin uroczystości, stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia może być ustalone drogą elektroniczną po wyrażeniu opinii przez jego członków.

 

§ 9 .

 

1. O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. lub uczestnictwa prezesa Zarządu Głównego w komitecie honorowym organizator powiadomiony jest w formie pisemnej, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

2. Informacja o przyznanym patronacie honorowym lub udziale prezesa Zarządu Głównego
w komitecie honorowym publikowana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. Odmowa przyznania patronatu honorowego lub uczestnictwa prezesa Zarządu Głównego
w komitecie honorowym nie wymaga uzasadnienia.

 

§ 10.

 

1. W przypadku przyznania patronatu honorowego organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest
do odpowiedniego oznakowania materiałów związanych z przedsięwzięciem (zaproszenia, plakaty, ulotki) poprzez umieszczenie znaku graficznego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

2. Przyznanie patronatu honorowego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zobowiązuje organizatora do złożenia pisemnej informacji z przebiegu przedsięwzięcia w okresie
nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia przedsięwzięcia, załączając do niej, w miarę możliwości, dokumentację fotograficzną z jego przebiegu.

 

Rozdział 4

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja z udziału w komitecie honorowym  

 

§ 11.

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. może odebrać przyznane wyróżnienie honorowe. 

2. O odebraniu wyróżnienia honorowego organizator jest informowany w formie pisemnej.

 

§ 12.

 

Odebranie patronatu honorowego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
lub rezygnacja prezesa Zarządu Głównego z udziału w komitecie honorowym zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego odstąpienia od używania przyznanego wyróżnienia.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj